هوشبران برتر

NG Tube

یکی از خصوصيات مهم لوله گوارش نقش اپی تليوم روده ای به
عنوان مانعی در برابر تهاجم ميکرو ارگانيسم های پاتوژن می
باشد که عملکرد حفاظتی مخاط روده با مصرف و فرآوری مواد
غذایی حجيم در طول لوله گوارش حفظ می گردد.
بنابراین تأمين تغذیه بيمار از راه روده ای نه تنها به حمایت تغذیه
ای از ارگان های حياتی بدن کمک می کند بلکه مکانيسم های
دفاعی ميزبان دربرابر عفونتهای مهاجم را نيز مورد حمایت قرار
می دهد.
اثر تغذیه ای مربوط به مواد غذایی
استراحت مطلق روده ه ا موجب آتروفی پيش رونده و تخریب
مخاط روده ها می شود. این اثر که پس از چند روز استراحت
روده ای ظاهر می شود. با استفاده از تغذیه پارنترال (وریدی)
قابل پيشگيری نيست مواد غذایی داخل لومن روده بر روی
مرفولوژی مخاط روده تأثيرگذار است و برآمدگی های انگشتانه
ای(پرزهای روده ای) سطح روده را برای جذب مواد غذایی
افزایش می دهند بنابراین وقتی که مصرف غذا از طریق خوراکی
١ روز در حد کفایت نباشد تغذیه با استفاده از لوله - به مدت ٣
روده ای در صورتی که منع استفاده نداشته باشد تجویز می
گردد.

موارد منع مصرف
در بيماران مبتلا به شوک با منشأ گردش خون ایسکمی روده ای
-انسداد کامل مکانيکی روده یا ایلئوس تغذیه روده ای در هر
اندازه ای منع مصرف دارد همچنين در بيماران با شرایط زیر تغذیه
روده ای توتال توصيه نمی گردد. انسداد مکانيکی نسبی روده -
اسهال شدید یا غير قابل کنترل- پانکراتيت و فيستولهای روده ای
۵٠٠ درناژ روزانه ) اما در این گروه از cc جلدی بزرگ(با بيش از
بيماران می توان حمایت روده ای نسبی را تجویز نمود . درمورد
پانکراتيت تغذیه روده ای وارد ژژنوم می شود.
Gasterostomy table,N.G هدف از دادن تغذيه با
-تغذيه مناسب جهت بيماراني كه بلغ ندارند.
-تغذيه مناسب جهت بيماران بي هوش و نيمه بي هوش
-بيماراني كه از راه دهان كالري كافي دريافت نمي كنند.
بررسي بيمار از نظر :
-اختلال در بلع
-كاهش سطح هوشياري
-صدمات به گردن و سر وصورت و جراحي ها
-توجه به آلرژنها و دستور تغذيه مبني بر نوع مقدار، تعداد ودفعات تغذيه
-مشاهده و معاينه شكم از نظر تندرنس و نفخ شكم

NG Tube گذاشتن لوله بيني-معدي
-1 دستور پزشك مبني بر گذاشتن لوله بيني معده اي را كنترل كنيد.
-2 روش اجراي كار را براي بيمار شرح دهيد.
-3 وسايل را آماده و بچينيد.
-4 شكم بيمار را بررسي كنيد.
-5 دستهاي خود را بشوييد و دستكش يكبار مصرف به دست كنيد.
-6 به بيمار كمك كنيد تا در حالت نشسته قرار گيرد و اگر نمي تواند، در زاويه 45
درجه قرار گيرد سپس روي سينه او را با حوله يا پد يكبار مصرف بپوشانيد .
-7 رسپور مخصوص استفراغ و دستمال كاغذي را در دسترس بگذاريد.
-8 براي اينكه ببينيد سوراخهاي بيني باز هستند، از بيمار بخواهيد كه يكي از
سوراخهاي بيني را با دست ببندد و به طور عادي از سوراخ ديگر نفس بكشد. اين كار را
براي سمت مقابل تكرار كنيد. از سوراخي استفاده كنيد كه عبور هوا از آن آسان تر
است .
-9 طول لو له اي را كه بايد وارد كنيد اندازه بگيريد.
براي اين كار نوك لوله را دقيقاً كنار سوراخ بيني بيمار قرار داده آن را تا نوك نرمه
گوش و سپس از آنجا تا زائده گزيفوئيد استخوان جناق سينه امتداد دهيد و با يك تكه
چسب روي لوله علامت بگذارييد.
-10 نوك لوله را با ماده لغزاننده(ژل) آغشته كنيد.
2 تا 5 سانتي متر) در سوراخ بيني و حلق ماده بي حس كنندة موضعي / (حداقل 5
اسپري كنيد و يا از بيمار بخواهيد به مدت چند دقيقه يك تكه يخ را در دهان گذاشته
نگه دارد.
-11 از بيمار بخواهيد سرش را به سمت چپ بگرداند و لوله را در حالي كه به سمت
پايين و عقب هول مي دهيد از سوراخ بيني عبور دهيد . ممكن است بيمار هنگام
رسيدن لوله به حلق حالت تهوع داشته باشد.
-12 به بيمار بگوييد سرخود را بالا و يا در وضعيت طبيعي غذا خوردن قراردهد . او را
تشويق كنيد دراين حال كه هيچ مايعي در حلق جريان ندارد، قورت بدهد(مكرراً عمل
بلع را انجام دهد) هنگامي كه بيمار عمل بلع را انجام مي دهد لوله را در جهت پايين
وعقب هدايت كنيد. هنگامي كه بيمار مي خواهد نفس بكشد، كار را متوقف كنيد. اگر
بيمار عق مي زند يا سرفه مي كند با استفاده از آبسلا انگ و چراغ قوه محل لوله را
بررسي كنيد. تا موقعي كه به علامت روي لوله برسيد لوله را به جلو هدايت كنيد . اين
كار را به زور انجام ندهيد. اگر با مقاومت روبرو شديد، لوله را بچرخانيد.
-13 درهنگام اجراي كار در صورت ايجاد علائم دسترس تنفس مانند نفس نفس زدن،
سرفه، سيانوز و عدم توانايي صحبت كردن و يا توليد صدا، كار را متوقف كرده، لوله را
خارج كنيد.
-14 مشخص كنيد آيا لوله داخل معده بيمار است (اين روشها براي لوله هاي با قطر
زياد مناسب، هستند. اما ممكن است براي لوله هاي باريك ترمؤثر نباشد.
الف) سرنگ را به انتهاي لوله وصل كرده و مقدار كمي از محتويات معده را آسيره كنيد.
سنج اندازه گيري كنيد. PH و يا يك PH ب) مايع آسپيره شده را با كاغذ
ج) يك راديوگرافي از محل لوله بگيريد(در صورت دستور پزشك)
-15 به نوك بيني تنتور بنژوئن بماليد و صبر كنيد خشك شود، لوله را با چسب كاغذي
در محل بيني بيمار ثابت كنيد. دقت كنيد لوله در قسمت بيني بيش از حد كشيده
نشود:
الف)يك تكه 20 سانتي متري چسب ببريد و 5 سانتي متر انتهاي آن را از وسط بطور
طولي ببريد و يا از چسب بسته بندي شده مخصوص لوله نازو گاستريك استفاده كنيد.
ب) انتهاي بريده نشده چسب را روي تيغه بيني بيمار بگذاريد.
ج)انتهاي بريده شدة چسب را پس از چسباندن به زيرو روي لوله، به روي بيني
بچسبانيد.
-16 طبق دستور پزشك لوله را به دستگاه ساكشن وصل كنيد و يا آن را كلمپ كرده و
انتهاي آن را بپوشانيد.
-17 با استفاده از يك بند لاستيكي با چسب و سنجاق قفلي، لوله را به گان يا لباس
بيمار محكم كنيد.
-18 به بيمار كمك كنيد تا در فواصل زماني منظم اقدامات مربوط به بهداشت دهان را
انجام دهد و يا خودتان اين كار را براي او انجام دهيد.
-19 دستهاي خود را بشوئيد تمام وسايل را جمع آوري كنيد و بيمار را در وضعيت
راحتي قرار دهيد.
-20 روش كار، نوع واندازه لوله از نوك لوله تا كنار بيني را در پروندة بيمار ثبت كنيد .
همچنين شرحي از محتويات معده و واكنش بيمار را بنويسيد.
نكات خاص
براي وارد كردن نازوگاستريك
لوله را از نوك بيني تا پايين لاله گوش و از پايين لاله گوش تا پايين زائده گزيفوئيد
استخوان جناق سينه اندازه بگيريد. براي قراردادن لوله در رودة كوچك، به اين مقدار
20 تا 25 سانتي متراضافه كنيد. محل مورد نظر را روي لوله علامت گذاري نماييد.
بيمار را به پهلو قراردهيد. معمولاً لوله بيني روده اي را ابتدا در معده قرار مي دهن د و
صبر مي كنند تا بوسيله حركات دودي، از اسفنگترپيلورعبور كند(ممكن است اين كار
تا 24 ساعت وقت بگيرد براي اطمينان از جاي گيري لوله در رودة كوچك، وقتي لوله
مايع آس پيره شده را آزمايش PH ، تا قسمت علامت گذاري شده به داخل هدايت شد
كنيد. وضعيت لوله را باراديوگرافي بررسي كنيد. بعد از تأئيد محل لوله،آن را با چسب
در محل خود ثابت كنيد.

خارج كردن لوله بيني-معدي
-1 دستور پزشك را مبني بر خارج كردن لوله بيني معده اي بررسي كنيد.
-2 روش كار را براي بيمار شرح دهيد و به او كمك كنيد تا در وضعيت نيمه نشسته
قرار گيرد.
-3 وسايل را بچينيد.
-4 دستهاي خود را بشوئيد و دستكش هاي تميز و يكبار مصرف بپوشيد.
-5 حوله يا پد يكبار مصرف را روي سينه بيمار بيندازيد . به بيمار دستمال كاغذي
بدهيد.
-6 ساكشن را قطع كنيد و لوله را از دستگاه ساكشن جدا كنيد لوله را ازگان يا لباس
بيمار جدا كرده و با دقت چسب روي بيني بيمار برداريد.
-7 سرنگ را وصل كرده و با 10 ميلي ليتر محلول نمكي بشوئيد و يا با 30 تا 50 سي
سي هوا(اختياري) لوله را پاك كنيد.
-8 به بيمار بگوييد تنفس عميقي بكشد و نفس خود را نگه دارد.
-9 لوله را به كمك، انگشت هاي خود تا كنيد تا كلمپ شود، در حالي كه بيمار نفس
خود را نگه داشته است سريع و با دقت لوله را خارج كنيد.
-10 لوله را در كيسه پلاستيكي يكبار مصرف بيندازيد، دستكش ها را در آوريد، درون
كيسه بگذاريد.
-11 مراقبت هاي دهان را براي بيمار انجام دهيد و براي پاك كردن بيني، به او دستمال
كاغذي بدهيد.
-12 مقدار مواد تخليه شده بوسيله لوله نازوگاستريك را اندازه بگيريد، تمام وسايل را
برداشته وطبق روش كار و مركز درماني خود آنها را دور بريزيد، دستهاي خود را
بشوئيد.
-13 خارج كردن لوله، واكنش بيمار و مقدار ترشحات خارج شده را ثبت نماييد . به
مدت 2 تا 4 ساعت بعد از خارج كردن لوله، بيمار از نظر اتساع معده، تهوع و يا استفراغ
به طور مداوم زير نظر داشته باشيد.
تغذيه بيمار از طريق لوله
جهت تغذيه در ابتدا با يك سرنگ 5سي سي هوا ب ه درون : N G تغذيه بيمار از طريق
لوله تزريق كنيد تا انتهاي لوله از ديواره معده فاصله بگيرد.
-قبل از شروع تغذيه از قرار گرفتن لوله در معده اطمينان حاصل كنيد براي اين كار با
سرنگ 50 سي سي محتويات معده را از طريق لوله بيرون بكشيد در صورتي كه بيرون
آمد لوله در جاي خود قرار دارد و سپس آن را به معده برگردانيد.
-قبل از تغذيه حجم باقيمانده معده را بررسي كنيد. چنانچه حجم باقيمانده از 100 ت ا-
150 سي سي بيشتر بود تغذيه لوله اي را به تأخير بيندازيد و ماده را مجدداً به معده
برگردانيد و دو ساعت بعد مجدداً باقيمانده معده را بررسي كنيد چنانچه در بررسي دوم
هم حجم باقيمانده بيشتر از 150 سي سي بود پزشك را مطلع كنيد.
0 ساعت بعد از آن با گذاشتن بالش، سرو پشت بيمار / -هنگام غذا دادن به بيمار و تا 5
را به اندازه 30 درجه بالا بياوريد(نيمه نشسته)
-قبل و بعد از هر نوبت تغذيه 50 سي سي آب ساده به داخل لوله بريزيد تا ضمن
بازنگه داشتن لوله از رشد باكتريها يا بستن دلمه و مسدود شدن لوله جلوگيري شود.
-هر دو تا سه روز لوله را عوض كنيد.
-بهداشت دهان وبيني را رعايت كنيد براي اين كار گوش پاك كن را با آب مرطوب
كرده و بيني را تميز نماييد. سپس روغن محلول در آّب را به ناحيه بماليد.
-اگر مخاط دهان يا بيني بيش از حد خشك باشد استفاده از بخور مفيد است . در
صورتي كه مايل باشيد استفاده از يخ و آدامس مفيد است و حركت مكرر نيز به برطرف
شدن ناراحتي كمك مي كند.
-بين تغذيه ها لوله را جمع كرده و با نوار محكم شكمي در محل خود ثابت نگه داريد تا
لوله كشيده نشود.

نوزادان
بستري مي شوند، به منظور تشخيص، تثبيت و NICU بدون شك نوزاداني كه در
كنترل مداوم مشكلات خاص تحت يك سري اقدامات قرار مي گيرند.
گذاردن لوله معدي درنوزادان
رفلكسهاي جستجو و مكيدن(روتينگ و ساكينگ) از اجزاء مهم تغذيه نوزاد مي باشند
32 كاملاً تكامل نمي يابند. به - كه تا هفته 28 حاملگي شروع نمي شوند و تا هفته 34
همين دليل تغذيه از طريق لوله معدي جزء ضروري تغذيه نوزاد پره ترم مي باشد.
همچنين نوزاد ترم شديداً بيمار يا مبتلا به آسفكسي شديد يا خونريزي مغزي احتياج
به تغذيه با لوله دارد. نيز هر نوزاد مبتلا به بيماري هاي دستگاه گوارش جهت كاهش
فشار معده به لوله معدي نياز خواهد داشت.
انديكاسيونها: پره ماچوري-نقص عصبي-نوزاد ترم بيمار -آنومالي هاي دستگاه
گوارش.

روش هاي دسترسي به دستگاه گورش
و لوله ترانس ،(OGT) لوله دهاني -معدي ،(NGT) لوله بيني - معدي
. (TPT) پيلوريك
NGT وOGT(1

وسايل مورد نياز:
8fg 6 يا fg -سوند تغذيه شماره فرانسوي
2cc -سرنگ
-ژل محلول در آب
-كاغذ تورنسل آبي و چسب.
لازم است قبل از لوله گذاري، طولي از لوله را كه بايد وارد GT الف) روش گذاردن
1 به آن cm شود مشخص نماييد. از پل بيني تا زائده گزيفوئيد را اندازه بگيريد و
اضافه كنيد. نوزاد را به پشت بخوابانيد طوري كه سرنوزاد در راستاي خط وسط بدن
قرارگيرد. طول اندازه گيري شده از لوله را پس از آغشته نمودن به كمي ژل، بطرف
عقب و بالاي زبان و به داخل اروفارنگس نوزاد و به آهستگي تا طول از پيش تعيين
شده فرو ببريد و سپس لوله را با چسب برروي صورت او ثابت كنيد.
از نوك لاله گوش تا پل بيني و بعد پايين تا زائده گزيفوئيد را :NGT ب)روش گذاردن
اندازه بگيريد. نوزاد در پوزيشن خوابيده به پشت و سركمي در اكست انسيون باشد تا
بيني به طرف بالا برود و لوله اندازه گيري شده را پس از ماليدن كمي ژل از طريق
سوراخ بيني نوزاد به طرف عقب و پايين هدايت كنيد. لوله را آهسته تا طول از پيش
تعيين شده فرو بريد و بعد با نوار چسب برروي لب بالايي يا بالاي پل بيني ثابت
نماييد.
.1cm لوله دهاني: اندازه گيري از پل بيني تا زائده گزيفوئيد استرنوم بعلاوه
لوله بيني: اندازه گيري از نوك گوش تا پل بيني و پايين تا زائده استرنوم.
لوله ترانس پيلوريك: از پل بيني تا مچ پا در حاليكه نوزاد به پشت خوابيده و پاها صاف
است.
براي اطمينان از وضعيت لوله، كمي از محتوي معده را آسپيره كنيد واز نظر واكنش
اسيدي روي كاغذ تورنسل آبي آزمايش نماييد در نوزادي كه به دلايل ديگري
راديوگرافي دارد، مي توان بدين وسيله از قرارگرفتن لوله در معده مطمئن شد.
1-2 هوا به داخل لوله مي باشد در حالي ml روش ديگر اطمينان از صحت كار، تزريق
كه همزمان بالاي معده را با گوشي پزشكي سمع مي كنيم. ولي اين روش مي تواند
گمراه كننده باشد زيرا وقتي نوك لوله در انتهاي مري است، صداي حركت هوا مي
تواند شنيده شود. هيچگاه پيش از تأييد موقعيت، از لوله معدي استفاده نكنيد.
2)لوله ترانس پيلوريك
در نوزاداني كه از رفلاكس معده به مري و يا استفراغ طولاني مدت رنج مي برند، شير
دادن از راه لوله ترانس پيلوريك ممكن است مفيد باشد.

وسايل مورد نياز:
لوله تغذيه دئودنوم شماره فرانسوي 5 سيليكون، لوله تغذيه دهاني -معدي شماره
2 ، آمپول آب مقطر، چسب ضد حساسيت. cc فرانسوي 6، كاغذ تورنسل آبي، سرنگ
روش انجام كار:
براي تعيين طول لوله اي كه بايد داخل ژژنوم شود، نوزاد را در پوزيشن خوابيده به
پشت و پاهاي او را در حالت اكستانسيون قرار دهيد، سپس از پل بيني تا مچ پاي نوزاد
را اندازه بگيريد. لوله اندازه گيري شده را از سوراخ بيني نوزاد عبور دهيد و به داخل
معده بفرستيد. با سرنگ محتويات معده را آسپيره نماييد و با كاغذ تورنسل براي تأئيد
محل لوله،آزمايش كنيد.
2 آب مقطر وارد لوله نماييد. لوله را آنقدر جلو cc نوزاد را به پهلوي راست بچرخانيد و
بريد تا مقاومت احساس شود كه نشان مي دهد به پيلور رسيده است. ممكن است چند
ساعت طول بكشد تا لوله با حركات پريستالتيس از پيلور به ژژنوم برسداما همين كه به
ژژنوم رسيد، لوله ترانس پيلوريك را در محل ثابت نماييد.
جهت كاهش فشار معده و پايش رفلاكس شير، يك لوله دهاني-معدي بگذاريد. قبل از
شروع تغذيه از طريق سوند، محل هردو سوند را با راديوگرافي كنترل كنيد.

عوارض:
.OGT وNGT -تحريك واگ و ايجاد برادي كاردي: به دليل قراردادن سوندهاي
-آسپيراسيون غذا به داخل ريه ها: از طريق اشتباه قرارگرفتن سوند در ريه و يا در
انتهاي مري. ادامه شيردهي از طريق سوند در صورت وجود باقيمانده (رزيدو )شير با
حجم زياد در معده نيز منجر به آسپيراسيون شير مي گردد.به همين دليل مهم است
كه مقدار باقيمانده شير در معده در فواصل شيردهي كنترل شود.
-پارگي (پرفوراسيون) مري، فارنگس خلفي، معده يا دئودنوم: هرچند نادر است اما در
صورت اعمال فشار زياد براي عبور دادن لوله ممكن است بروز كند.
-پارگي روده كوچك.
بايد در شيفتهاي مختلف NGT يا OGT -خطر آنتروكوليت نكروزان: وضعيت
پرستاري و همچنين هرازگاهي از نظر شل نبودن چسب ثابت كننده كنترل شود.
عوارض تغذيه از طريق لوله
گوارش(شايعه ترين اسهال) علل: تغذيه هيپراسمولار، تغذيه انفوزيون بولو س سريع،
تغذيه آلوده به باكتري، كمبود لاكتازو درمان دارويي و آنتي بيوتيكي، كاهش
اسمولاليته سرم، الرژي غذايي
تهوع و استفراغ علل: تغيير سرعت، بوي نامطبوع، فرمول هيپراسمولار، سموم كفايت
تخليه معده.
يبوست علل :شيرزياد ، كمبود فيبر، ناكافي بودن مصرف مايع و دهيپراسيون
پنوموني آسپيراسيون علل: قراردادن نادرست لوله، استفراغ و آسپيراسيون، خوابيدن به
پشت دربسترو لوله خيلي بزرگ
انسداد لوله علل: پاك كردن ناكافي لوله، سرعت فرمول
دهدراتاسيون علل: تغذيه هيپراسمولار و مصرف مايعات كم كه با يه علائم و نشانه هاي
دهيراتاسيون را گزارش كنيد.
سندرم تغذيه لوله اي علل: افزايش اوره ناشي از محتواي پروتئيني بالا و كمبود چربي ،
دهيدراسيون

پس مداخلات پرستاري:
درجه حرارت و حجم تغذيه، سرعت جريان و مصرف كامل مايعات فاكتورهاي مهمي
هستند كه در تغذيه لوله اي بايد مورد توجه قرار گيرد و اصول تغذيه اي شامل: مقدار ،
تعداد دفعات بطور صحيح، بايد رعايت شود پرستار بايد دقيقاً سرعت دريپ را كنترل
كرده و از تجويز سريع مايعات اجتناب كرده مواد تغذيه اي با استفاده از نيروي جاذبه
اي در سطحي بالاتر از معده قرارداده شود.
حجم كم غذا و مدت زمان طولاني براي تجويز، ميزان بروز آسپيراسيون ، نفخ شكم،
تهوع واستفراغ و اسهال را كاهش مي دهد سرعت تجويز مداوم 100 تا 150 ميلي در
ساعت مي باشد كه با اين سرعت بدون ايجاد كرمپ شكمي و اسهال، تعادل مثبت
200 ميلي ليتر در - نيتروژن و افزايش وزن تأمين مي شود اگر از نوع متناوب باشد 350
10 دقيقه تجويز مي گردد. - طي 15
4 ساعت در طي تغذيه مداوم محتواي باقيمانده - قبل از هر بار تغذيه متناوب و هر 8
معدي اندازه گيري شود اين مايع بايد دوباره به بيمار برگردانده شود اگر مقدار ماده
10 درصد تغذيه مداوم در ساعت - كشيده شده بيش از 100 ميلي باشد يا بيش از 20
بايد تغذيه متوقف شود و شرايط بيمار ممكن است در طي يكساعت مجدداً بررسي
گردد و اگر دوباره اين حالت اتفاق افتد، مشكل بايد گزارش شود.
-حفظ ونگهداري از عملكرد لوله به عهده پرستار، بيمار يا مراقبت اوليه مي باشد براي
اطمينان از باز بودن لوله و براي كاهش شانس رشد باكتريها يا انسداد و تنگ شدن
15 ميلي ليتر آب در داخل لوله تزريق مي شود: - لوله، در موارد ذيل 30
-قبل و بعد از هر دوز دارويي وهربار تغذيه.
معده. pH -پس از چك كردن باقيمانده معدي و
4 ساعت - -در تغذيه مداوم و هر 6
و آب در پيشگيري از انسداد لوله از هر مايعي بهتر است.
وقتي كه انواع مختلف داروها تجويز مي گردد هر نوع دارو بايد بصورت جداگانه و
15 ميلي آب شستشو - بصورت بولوس تجويز شود و بعد از هر دوز دارويي لوله با 30
داده شود داروها نبايد با يكديگر و يا با فرمول غذايي مخلوط شوند.
براي اجتناب از آلودگي باكتريايي مقدار فرمول غذايي هرگز نبايد بيش از حجمي باشد
كه درطي ساعت براي بيمار انفوزيون مي شود و رژيم تغذيه لوله اي بايد مكرراً براي
ارزيابي تأثير آن و پيشگيري از عوارض، بررسي شود:
-محل لوله، پوزيشن بيمار(سر 30 درجه بالاتر) و سرعت جريان را بررسي كنيد .
-توانايي بيمار براي تحمل فرمول غذايي را تعيين كنيد(احساس پري در معده و نفخ
شكم، خارش، تهوع، استفراغ، اسهال، يبوست را بررسي كنيد)
(BUN) -واكنشهاي كلينيكي را براساس يافته هاي آزمايشگاهي چك كنيد
پروتئين و سرم هموگلوبين، هماتوكريت.
-علائم دهيدراسيون را مورد مشاهده قرار دهيد (خشكي غشاء هاي مخاطي تشنگي،
كاهش بردن ده ادراري)
24 ساعت عوض كنيد. - -ظرف غذا و لوله را هر 48
-روزانه بيمار را وزن نماييد.

-با كارشناس تغذيه مشاوره كنيد.دانلود نحوه گذاشتن لوله بینی معدی (NG tube)


 

 

دانلود کلیپ آموزشی

[ پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:28 ] [ هوشبران برتر ]
درباره وبلاگ

با عرض سلام خدمت بازدیدکنندگان عزیز
همون طور که از اسم وبلاگ مشخصه مربوط به دانشجویان رشتهٔ هوشبری (هوشبری۹۱بابل) میباشه که فعالیت سایر رشته‌های علوم پزشکی‌ هم میتونه در این وبلاگ صورت بگیره.

سعی‌ می‌شه تو این وبلاگ مطالب علمی‌ و گفت گوی و سایر مطالب مورد علاقهٔ دانشجوها قرار بگیره که امیدواریم مفید باشه.

در ضمن دانشجوهای هوشبری ۹۱ بابل می‌تونن آخرین اخبار کلاس هارو و سایر دانشجوهای علوم پزشکی بابل آخرین اخبار دانشگاه رو از این وبلاگ دنبال کنن.

لطفا جهت ارتقا و پیشرفت وبلاگ و همچنین افزایش همکاری نظرات خود را به ما انتقال دهید.
امکانات وب
>